Onderzoeken met persoonlijk begrip en heldere analyses

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek analyseert de mogelijkheden van uw zieke werknemer om weer aan het werk te gaan. Het uitgangspunt daarbij is de actuele belastbaarheid van uw medewerker die de bedrijfsarts opstelt.
Als arbeidsdeskundige maak ik vervolgens een vergelijking tussen de belastbaarheid van uw medewerker aan de ene kant en de belasting in werk aan de andere kant. Zo wordt duidelijk waar de knelpunten en de eventuele oplossingen voor een werkhervatting zitten.

Het onderzoek voer ik uit aan de hand van de volgende vragen:

  • Is het eigen werk passend?
  • Zo nee, is het eigen werk dan passend te maken met taakaanpassingen of hulpmiddelen?
  • Als er geen mogelijkheden zijn van terugkeer in (aangepast) eigen werk, is er ander passend werk bij de eigen werkgever en is dit ook beschikbaar?
  • Als er geen passend werk is bij de eigen werkgever, wat zijn dan de mogelijkheden van uw werknemer ten aanzien van passend werk bij een andere werkgever.

Wanneer zet u een arbeidsdeskundig onderzoek in?

Bij voorkeur wordt het onderzoek uiterlijk bij 42 weken ziekte opgestart.
Dan hebben u en uw medewerker nog ruim de tijd om de re-integratie vorm te geven en tot een resultaat te laten leiden, voordat de WIA-beoordeling na twee jaar ziekte plaatsvindt.
Vaak is dit in eerste instantie spannend voor uw medewerker, maar later geruststellend als het lukt om werk te vinden dat bij hem past, voordat een beoordeling van UWV aan de orde is.

Wettelijk dient u uiterlijk zes weken na het eerste ziektejaar alle mogelijkheden van werkhervatting van uw zieke medewerker onderzocht en beoordeeld hebben in een duidelijk rapport, dat u toevoegt aan het re-integratiedossier.

Als de bedrijfsarts oordeelt dat uw medewerker tot geen enkele vorm van gangbaar werk in staat is, hoeft u geen onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden te doen.

Hoe gaat het onderzoek in de praktijk?

Gesprek
In een driegesprek met u en uw medewerker gaan we in op alles dat van belang is voor de re-integratie.
De ervaring heeft mij geleerd, dat er een grote meerwaarde in zit als beide partijen bij het hele gesprek aanwezig zijn, zodat u niet alleen input geeft, maar ook van elkaar hoort hoe de ander de situatie ziet. Vaak geeft dit u beiden (mede door mijn vraagstelling als coach/arbeidsdeskundige) waardevolle inzichten op de situatie die eerder nog niet naar boven kwamen. Het geeft ook een grotere wederzijdse betrokkenheid bij de re-integratie. Natuurlijk bied ik altijd de gelegenheid om ook alleen met mij te spreken als die behoefte er is.

De bovenstaande vragen vormen de structuur voor het gesprek. Tegelijk maak ik in het gesprek ook ruimte voor het persoonlijke verhaal en de werkgeversproblematiek achter het verzuim. De menselijke maat staat in mijn onderzoeken voorop al bepaalt de wet de kaders van het speelveld.

Rapport
Na het gesprek schrijf ik een rapport. Dit is geen gespreksverslag, maar een analyse van alle verzamelde informatie uit het gesprek, het overleg met de bedrijfsarts en het dossier. Daaruit volgt een advies.

Resultaat

• Vaak meer acceptatie voor verandering van werk (als dit nodig is) van de betrokken werknemer.
• Het rapport voldoet volledig aan de normen van de wetgeving.
• Helder en praktisch advies op inhoudelijk en procesmatig niveau (Wet Verbetering Poortwachter).
• U kunt het rapport toevoegen aan uw re-integratiedossier.

Telefoon

06 11 34 75 17

Email

corinne@vermeulenverzuimadvies.nl